Guo Bingquan

Guo Bingquan is a type designer, from China.