Wang Jie

Wang Jie is a type designer, from China.