Carleton 1.0 Tue Nov 17 23:10:17 1992图片样张

Carleton 1.0 Tue Nov 17 23:10:17 1992图片样张

Carleton Macromedia Fontographer 4.1 6/6/96图片样张

Carleton Macromedia Fontographer 4.1 6/6/96图片样张

Carleton Normal 1.0 Tue Nov 17 23:10:17 1992 Font Sample

Carleton Normal 1.0 Tue Nov 17 23:10:17 1992 Font Sample

Carleton Regular v1.0c Font Sample

Carleton Regular v1.0c Font Sample