GoudyOldSty-RegIta Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

GoudyOldSty-RegIta Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

GoudyOldSty-ExtBol Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

GoudyOldSty-ExtBol Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

GoudyOldSty-Bol Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

GoudyOldSty-Bol Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

GoudyOldSty-Reg Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

GoudyOldSty-Reg Version 1.000;PS 1.00;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895图片样张

Goudy Old Style Bold Version 1.3 (ElseWare)图片样张

Goudy Old Style Bold Version 1.3 (ElseWare)图片样张

Goudy Old Style Italic Version 1.3 (ElseWare)图片样张

Goudy Old Style Italic Version 1.3 (ElseWare)图片样张

Goudy-Italic 001.001图片样张

Goudy-Italic 001.001图片样张

Goudy Old Style Extra Bold Version 003.001图片样张

Goudy Old Style Extra Bold Version 003.001图片样张

Goudy Old Style Version 1.50图片样张

Goudy Old Style Version 1.50图片样张

Goudy Old Style Italic Version 1.50图片样张

Goudy Old Style Italic Version 1.50图片样张

Goudy Old Style Bold Version 1.50图片样张

Goudy Old Style Bold Version 1.50图片样张

Goudy Old Style Bold Italic Version 1.3 (Hewlett-Packard)图片样张

Goudy Old Style Bold Italic Version 1.3 (Hewlett-Packard)图片样张

Goudy Old Style Regular Unknown Font Sample

Goudy Old Style Regular Unknown Font Sample

Goudy Old Style Regular Unknown Font Sample

Goudy Old Style Regular Unknown Font Sample