Xerox Serif Wide Bold Italic 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Bold Italic 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Regular 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Regular 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Bold Italic 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Bold Italic 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Italic 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Italic 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Regular 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Regular 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Bold 1.1 Font Sample

Xerox Serif Wide Bold 1.1 Font Sample