GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93图片样张

GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93图片样张

GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93图片样张

GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93图片样张

GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93图片样张

GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93图片样张

GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93 Font Sample

GarryMondrian7 ExtraBoldSH SoHo 1.0 9/30/93 Font Sample