Shamara Normal 1.0 Sat Oct 02 07:46:52 1993 Font Sample

Shamara Normal 1.0 Sat Oct 02 07:46:52 1993 Font Sample