Brand name: Attitude
English name: Attitude, Inc.
Attitude

Attitude is a type foundry.